doctype html Protestante Gemeente Midwolda - activiteiten

test

dorpskerk protestantse gemeente midwolda
mask protestantse gemeente midwolda
olkerke Midwolda
logo protestantse gemeente midwolda
Agenda protestantse gemeente midwolda

Locaties

Het adres van de Verbinding is Hoofdweg 167. De kerk is eventueel telefonisch bereikbaar onder nummer 0597 551624. De kerkzaal is 's zondags uiteraard in gebruik voor de eredienst(en), maar deze ruimte kan ook heel gemakkelijk voor andere doeleinden worden gebruikt: grote bijeenkomsten, concerten of musicals.


De Dorpskerk aan de Hoofdweg 168 van Midwolda is eigendom van de stichting Groninger kerken De kerk dateert uit 1738.In de kerk staat een Orgel uit 1772 gebouwd door de beroemde orgelbouwer A.A. Hints. Naast de zondagse vieringen, vinden er regelmatig concerten plaats.

Agenda protestantse gemeente midwolda

Overige

overige zaken

Agenda protestantse gemeente midwolda

Activiteiten

Algemeen

Z.W.O.E

't Veenvlamke

Rondom het Woord

HVG

Jonge Vrouwen Club

Roemenië Commissie

P.C.O.B

Activiteiten

Binnen onze gemeente en daaraan gerelateerd worden diverse activiteiten georganiseerd.

Klik op een onderwerp links om meer informatie te krijgen.

Z.W.O.E. COMMISSIE

De afkorting Z.W.O.E. staat voor Zending, Werelddiakonaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie.


De Z.W.O.E. commissie doet het volgende:

Vrouwenvereniging 't Veenvlamke

In de bovenzaal van de gereformeerde kerk vergadert een hechte vrouwenclub, onder de naam 't Veenvlamke.

Gereformeerde vrouwengroep 'Rondom het Woord'

Deze vereniging vergadert eens per maand op een woensdagavond in één van de zalen van de kerk.
De vergaderingen worden altijd aangekondigd in de Groninger Kerkbode, website en het kerkblad 'Oprit'.
We hebben geen presidente, de avond wordt beurtelings door een lid geleid.

Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

HVG

Jonge vrouwen Club

Roemenië commissie

Een groep bestaande uit mensen die naar Hongarije en Roemenië zijn geweest,
vormden samen de Hencida commissie. Naar het eerste project waar wij als kerken een bijdrage aan hebben geleverd.

Nu is de aandacht gericht op de educatie van Roma kinderen die in onvoorstelbare armoede leven in hārānglab Roemenië. Omdat er steeds weer onduidelijkheid ontstond over de naam heeft de commissie besloten de naam te veranderen in Roemenië commissie. Een naam die ons de ruimte geeft .
Ruimte die we ook van de gemeente hebben gekregen om onze eigen koers te varen.

De commissie bestaat Anja en Ben Wanders, Geesje en Jan Pieter Koers, Joke en John Klungers, Nick Wanders, Marloes de Wit en Frans Huizing
Allemaal zijn ze meerdere keren in Roemenië geweest en het zal geen toeval zijn dat juist deze groep zich inzet
voor de hulp in dat gebied. Geraakt door de verschrikkelijke armoede en doordrongen van het feit dat we ons als gemeente moeten inzetten voor onze naaste daar.
Onze contacten lopen via Gusti Barcea(Roma leekracht) en de Familie Zalar(Ondernemers, voorganger Kerk Deaj) en het echtpaar Elisabeta en Zoltan Balasz-Kovasz(respectievelijk bovenschools directeur van de van de scholen in de gemeente Mica, waaronder ook Deaj en Haranglab vallen, en manager van de school in Haranglab)

In 2007 is er een jeugdgroep bijgekomen van ogeveer 25 jongeren, in oktober 2008 en 2010 heeft deze groep een bezoek gebracht aan Deaj.
Het thema was "ervaren en ontmoeten". Het was een onvergetelijke ervaring voor de jeugd hier en de jeugd daar.
Het geld voor de reis en het verblijf is door de jeugd zelf verdiend, samen met een bedrag voor een huis daar.
Als direct gevolg heeft Annovyn de sichting,waarvoor o.a Joke, John, Ben en Anja zich ook inzetten, een huiwerkklas opgezet. Regelmatig is er contact.

Een paar keer per jaar wordt er een bezoek gebracht. Iedereen die mee wil en bereid is de kosten zelf te betalen is welkom.

Met regelmaat worden giften gestort op de rekening van de Roemenië commissie,
ook de opbrengst van de oud-papier inzamelingen is voor de hulp aan de kinderen in Haranglab.
NL72 RABO 0357 7459 14 tnv. Diac. Prot. gem. Midwolda inzake Roemenië

Ativiteiten tot heden

2005, 2006 en 2007 Bijdrage aan de voedselhulp van Imre Kozsta, 450 euro bijdrage aan de bouw van een centrum voor opleinding van lokale pastores in Hencida.

2008 en 2009 Bijdrage aan de winkel in Deaj, 1000 Euro per jaar als ondersteuning van de allerarmste bewoners van dat dorp, waarvan we een deel van de schulden voor hen aflossen zodat deze gezinnen toch nog iets te eten kunnen kopen in de winter.

2010 tot heden financiering brood op school project. Elke dag krijgen de Romakinderen van de kleuterschool en dee lagere school een boterham op school, voor een aantal kinderen is dit al een reden om op school te komen.
Uit deze broodklas, zijn een aantal gemotiveerde kinderen naar voren gekomen, Annovyn de Stichting heeft samen met de schoolleiding hiervoor een Kleuterklas en Afterschool klassen opgezet waar kinderen in groepen van 6, 4 uur per dag bijles krijgen.

2013 bijdrage aan de Royal Rangers(christelijke padvinders groep) van Diana Zalar. Dit initiatief uit de Roma gemeenschap zelf richt zich vooral op de integratie van jongeren in de samenleving, en het bouwen aan leiderschap binnen de gemeenschap.

P.C.O.B