dorpskerk protestantse gemeente midwolda
mask protestantse gemeente midwolda
olkerke Midwolda
logo protestantse gemeente midwolda
Agenda protestantse gemeente midwolda

Diensten

Als u dit leest is er iets niet in orde, hier moet de agenda van de Protestantse Gemeente te Midwolda staan

Agenda protestantse gemeente midwolda

Nieuws

Als u dit leest is er iets niet in orde, hier moeten de berichten van de Protestantse Gemeente te Midwolda staan

Agenda protestantse gemeente midwolda

Informatie

Algemeen

Kerkenraad & Diaconie

Kerkrentmeesters

Streekgemeente

Geboorte & Doop

Huwelijk & levensverbintenis

Overlijden & Uitvaart

Pastoraat & Ziekte

Bloemen & Verjaardagfonds

Koffiedrinken

Meeluisteren

Bespreken Zalen

Collectebonnen

Kerkelijkbureau & Preekregelaar

Kosters & Organisten

Oprit & Kerkbode

Oudpapier actie

Op deze website zijn de NAW-gegevens bij de meeste personen beperkt tot naam en mailadres. Adressen en telefoonnummers zijn wel opgenomen in ons kerkblad De Oprit.

Bankrekeningen

College van kerkrentmeester
NL25 RABO 0357 7169 81 tnv. CvK Prot. gem. Midwolda
Diaconie:
NL73 RABO 0357 7030 22 tnv. Diac. Prot. gem. Midwolda

In het lijstje links kunt op onderwerpen klikken om de informatie te lezen

Kerkenraad

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in onze gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters.

Mededelingen en brieven voor de kerkenraad kunnen naar de scriba worden gestuurd.
Berichten die bestemd zijn voor de afkondiging in de kerkdiensten, kunt u inleveren bij de ouderling van dienst. De ouderling van dienst staat vermeld in de kerkbode en Oprit, en op de website

Bereikbaarheid predikant:

Ds. Richard Offringa, tel. 0597-853922 email: predikant@pknmidwolda.nl
Het best telefonisch te bereiken op de werkdagen dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 9.30 en van 17.15 tot 17.45 voor het maken van afspraken.

Bereikbaarheid kerkenraad

Scriba: G.H. Koers-Roelfsema, Scriba,
E. scriba@pknmidwolda.nl
College van kerkrentmeesters: Mw. E. Smits. E cvk@pknmidwolda.nl

College van Kerkrentmeesters

Dit college heeft een veelzijdige taak: het algemeen financieel beheer. Het jaarlijks opstellen van de exploitatierekening en de begroting, het onderhoud van de gebouwen enz. Kortom, alle stoffelijke zaken die bij het kerkelijk leven horen. De kerk heeft plaatselijk en landelijk allerlei taken op zich genomen en is vele verplichtingen aangegaan. Daar is uiteraard geld voor nodig. Hoe wordt dat bijeen gebracht?

Natuurlijk zijn er de zondagse collecten, deze worden voor een groot deel afgedragen aan het landelijke kerkenwerk. Ook zijn er regelmatig collecten voor onze eigen kerk.

Vaste vrijwillige bijdrage

Daarnaast wordt van u een vaste vrijwillige bijdrage voor de kerk gevraagd. Aan het eind van elk jaar krijgt u een formulier van het college van kerkrentmeesters, waarop u kunt invullen hoeveel u aan vaste bijdrage denkt te geven in het komende jaar en hoe u dat wenst te betalen. Zo kan het college een financieel beleid opzetten. Ieder jaar wordt nagegaan of het noodzakelijk is dat de vaste bijdragen worden bijgesteld om de totale financiële situatie gezond te houden. Ook wordt jaarlijks een gemeenteavond gehouden over allerlei financiële aangelegenheden, met gelegenheid tot het stellen van vragen door de gemeenteleden.

De boekhouder van onze kerk is:

Mw. E. Smits
E. boekhouder@pknmidwolda.nl
Bankrekening: NL 25 RABO 0357 7169 81. tnv prot. gem. Midwolda

Bereikbaarheid College:
Mw. A. Wanders Secretaris
E. cvk@pknmidwolda.nl

Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen

De PG-Midwolda vormt samen met de PG de Dollert, Meeden, Scheemda e.o. en Winschoten. De Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen. De streekkerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers uit de zes deelnemende gemeenten.
Het postadres voor de streekkerkenraad is Hoethslaan 38, 9681 CM Midwolda en het mailadres: scriba@psg-oost-groningen.nl

Geboorten en Doop

Het is gebruikelijk om de kerkenraad een geboortekaartje te sturen. Op de zondag volgend op de ontvangst van het kaartje wordt de geboorte aan de gemeente medegedeeld en wordt de kaart in de kerk voorgelezen.
Aanvragen voor een doop graag tijdig doorgeven aan dekerkenraad.

Huwelijk en Levensverbintenis

Indien de kerkelijke inzegening van een huwelijk of levensverbintenis wordt gewenst, kan men contact opnemen met de kerkenraad of predikant. Het is gebruikelijk om de kerkenraad een trouwkaart te sturen. De aanvraag wordt twee keer in de kerk afgelezen en vermeld in de Protestantse Kerkbode en Oprit.

Overlijden en Uitvaart

De coördinator bij uitvaarten is:
E.Z. Bosch-Elderman, T: 0597-551582

Wat te doen bij een overlijden?
Zowel de begrafenisondernemer als de ouderling weten wat er gedaan moet worden.

Het is gebruikelijk om de kerkenraad en de predikant een rouwkaart te sturen. Op de zondag volgend op het overlijden of de begrafenis wordt in de kerkdienst de rouwkaart gelezen en wordt er bij het overlijden stil gestaan.

Pastoraat

Bij (ernstige) ziekte, rouw en alle andere omstandigheden waarbij pastorale zorg nodig is, kunt u contact opnemen met de wijkouderling of predikant.

Ziekte en ziekenhuisopname

Ziekte en ziekenhuisopname kunt u doorgeven aan de contactpersoon van de wijk of wijkouderling.

Ziekenhuisopnames worden, tenzij u aangeeft dit niet te willen, afgelezen in de kerkdienst.

Bloemen

De bloemen die 's zondags in de kerk staan, worden na afloop van de diensten naar een gemeentelid gebracht, of bijv. naar ouders van een pasgeborene. Dit gebeurt volgens een rooster door gemeenteleden.


Verjaardagfonds

Als een lid van de gemeente (18 jaar of ouder en zelfstandig wonend in Midwolda) jarig is, wordt hem/haar een gelukwens aangeboden namens de gemeente. In de bijbehorende enveloppe kunt u een gift doen voor het verjaardagsfonds. De opbrengst is voor een goed doel dat elke twee jaar wordt gekozen.

Koffiedrinken

Koffiedrinken vóór of na de dienst:koffie drinken
We werken volgens een jaarrooster, bij afwezigheid onderling ruilen. De groep bestaat uit minimaal 3 personen.
De koffieschenkdienst bestaat uit: koffie zetten, zorgen voor iets bij de koffie, tafels klaarzetten, koffie schenken en na afloop opruimen en afwassen. Kortom alles achterlaten zoals het was bij binnenkomst.
Voor de sleutel of de deur open: overleg met desbetreffende koster.

Meeluisteren met de dienst

Het is ook mogelijk om onze diensten via Internet te volgen of later te beluisteren. Ga naar en klik de provincie Groningen aan op het kaartje. Zoek daarna Midwolda op in de lijst en klik op de plaatsnaam. (Evt. zal u gevraagd worden een z.g. plugin te installeren, doen!) De diensten die online staan, zijn te beluisteren en als er een kerkdienst gaande is, kunt u rechtstreeks luisteren.

Mensen die thuis de diensten willen beluisteren via de kerktelefoon/kerkwebradio, kunnen dat doen door een aansluiting aan te vragen bij dhr. P. Datema. Het is ook mogelijk om voor een korte tijd, bv bij ziekte, een aansluiting te regelen. Aan een aansluiting zijn wel kosten verbonden. De kosten voor de kerktelefoon bedragen jaarlijks 40 euro (tarief 2017). Ook is het nu mogelijk om via Uw smartphone of tabletpc een kerkdienst te beluisteren via kerkomroep, waar U ook bent in de wereld. Er is een app beschikbaar voor Android en iOs onder de zoekopdracht Kerkomroep.

Voorafgaand aan de kerkdienst leest de koster voor welke liederen er die ochtend gezongen worden.
Als luisteraars op tijd inschakelen (een half voor de dienst begint) en pen en papier bij de hand hebben kunnen ze de liederen noteren. Zo wordt het makkelijker om de dienst te volgen. De kosters beginnen hier in december mee. Als er een papieren liturgie is wordt deze thuis bezorgd.
We hopen dat de luisteraars van de kerktelefoon of kerkomroep zo beter betrokken zijn bij wat er in de kerken gebeurt.

Contactpersoon: P. Datema
T. 551332

Zalen bespreken in de Verbinding

Er zijn drie vergaderruimten (buiten de kerkzaal): de kerkenraadskamer, De kelder [benedenzaal] en de bovenzaal. Bespreking van deze ruimten (ook verhuur is mogelijk) dient te gebeuren bij:

Piet en Truus Schudde
verbinding@pknmidwolda.nl

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen van €0.50 en €1.00, afname in vellen van 20 stuks. De bonnen zijn ook in alle diensten van de Streekgemeente te gebruiken.
Bestellen kan door het bedrag over te maken op de rekening van de kerk.
NL25 RABO 0357 7169 81. tnv prot. gem. Midwolda
onder vermelding van Collectebonnen.

De collectebonnen worden thuisbezorgd door Jacquelien Bosch.
Na afspraak kunnen zo ook bij haar worden opgehaald. Telefoon: 0597-552255

Het kerkelijk bureau

Sinds de vorming van de PKN is er een landelijke ledenregistratie. Hebt u vragen of wensen die verband houden met uw inschrijving als lid van onze kerk? Neem dan contact op met de plaatselijke ledenadministrateur:

T. Jonker
T.0597 551900
la@pknmidwolda.nl

Preekregelaar

G.H. Koers-Roelfsema T: 0597-551800 E: scriba@pknmidwolda.nl

Kosters

De taak van de wekelijkse kostersdiensten wordt bij toerbeurt verricht door gemeenteleden/leden van het college van Kerkrentmeesters.

Organisten

De organistendiensten worden gecoördineerd door:
J.E. Wierenga-Hamming

Dorpskerk, Hintsorgel
Ludolf Heikens

De Verbinding, Van Oekelen/Steendam orgel
P. Datema

Oprit

Dit is het kerkblad van de Protestantse gemeente te Midwolda. Het bevat allerlei informatie omtrent de activiteiten binnen onze gemeente.
abonnementsprijs € 12,- per jaar, Oprit verschijnt 11 keer per jaar, en wordt bezorgd bij alle leden.
Inleveradres kopij oprit@pknmidwolda.nl


Protestantse Kerbode

Om van week tot week op de hoogte te blijven van ons kerkelijk leven is er ook de Protestantse Kerkbode.
Behalve actuele informatie over onze eigen gemeente vindt u hierin kerknieuws uit de hele provincie en blijft u op de hoogte van het landelijk kerkennieuws.
Opgave als abonnee bij de boekhouder van de kerk.

De kopij dient uiterlijk zondags (even week) 20.00 uur te worden opgestuurd naar
flikkemaster@gmail.com

Oudpapier actie

Het oud papier wordt via de gemeente door vrijwilligers opgehaald, onze kerk is 3 keer per jaar aan de beurt om de vrachtwagen te bemensen.
Het geld dat we daardoor binnen krijgen gaat naar de Roemenië commissie.

Informatie

Op deze website zijn de NAW-gegevens bij de meeste personen beperkt tot naam en mailadres. Adressen en telefoonnummers zijn wel opgenomen in ons kerkblad De Oprit.

Bankrekeningen

College van kerkrentmeester
NL25 RABO 0357 7169 81 tnv. CvK Prot. gem. Midwolda
Diaconie:
NL73 RABO 0357 7030 22 tnv. Diac. Prot. gem. Midwolda
Roemenië Commissie:
NL72 RABO 0357 7459 14 tnv. Diac. Prot. gem. Midwolda
In het lijstje links kunt op onderwerpen klikken om de informatie te lezen


Kerkenraad

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in onze gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters.

Mededelingen en brieven voor de kerkenraad kunnen naar de scriba worden gestuurd.
Berichten die bestemd zijn voor de afkondiging in de kerkdiensten, kunt u inleveren bij de ouderling van dienst. De ouderling van dienst staat vermeld in de kerkbode en Oprit, en op de website

Bereikbaarheid predikant:

Ds. Richard Offringa, tel. 0597-853922 email: predikant@pknmidwolda.nl
Het best telefonisch te bereiken op de werkdagen dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 9.30 en van 17.15 tot 17.45 voor het maken van afspraken.

Bereikbaarheid kerkenraad

Scriba: G.H. Koers-Roelfsema, Scriba,
E. scriba@pknmidwolda.nl
College van kerkrentmeesters: Mw. E. Smits. E cvk@pknmidwolda.nl


College van Kerkrentmeesters

Dit college heeft een veelzijdige taak: het algemeen financieel beheer. Het jaarlijks opstellen van de exploitatierekening en de begroting, het onderhoud van de gebouwen enz. Kortom, alle stoffelijke zaken die bij het kerkelijk leven horen. De kerk heeft plaatselijk en landelijk allerlei taken op zich genomen en is vele verplichtingen aangegaan. Daar is uiteraard geld voor nodig. Hoe wordt dat bijeen gebracht?

Natuurlijk zijn er de zondagse collecten, deze worden voor een groot deel afgedragen aan het landelijke kerkenwerk. Ook zijn er regelmatig collecten voor onze eigen kerk.

Vaste vrijwillige bijdrage

Daarnaast wordt van u een vaste vrijwillige bijdrage voor de kerk gevraagd. Aan het eind van elk jaar krijgt u een formulier van het college van kerkrentmeesters, waarop u kunt invullen hoeveel u aan vaste bijdrage denkt te geven in het komende jaar en hoe u dat wenst te betalen. Zo kan het college een financieel beleid opzetten. Ieder jaar wordt nagegaan of het noodzakelijk is dat de vaste bijdragen worden bijgesteld om de totale financiële situatie gezond te houden. Ook wordt jaarlijks een gemeenteavond gehouden over allerlei financiële aangelegenheden, met gelegenheid tot het stellen van vragen door de gemeenteleden.

De boekhouder van onze kerk is:

Mw. E. Smits
E. boekhouder@pknmidwolda.nl
Bankrekening: NL 25 RABO 0357 7169 81. tnv prot. gem. Midwolda

Bereikbaarheid College:
Mw. A. Wanders Secretaris
E. cvk@pknmidwolda.nl


Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen

De PG-Midwolda vormt samen met de PG van Nieuwolda Oostwold, Meeden, Scheemda e.o., Reiderland en Winschoten. De Protestantse Streekgemeente Oost-Groningen. De streekkerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers uit de zes deelnemende gemeenten.
Het postadres voor de streekkerkenraad is Hoethslaan 38, 9681 CM Midwolda en het mailadres: scriba@psg-oost-groningen.nl


Geboorten en Doop

Het is gebruikelijk om de kerkenraad een geboortekaartje te sturen. Op de zondag volgend op de ontvangst van het kaartje wordt de geboorte aan de gemeente medegedeeld en wordt de kaart in de kerk voorgelezen.
Aanvragen voor een doop graag tijdig doorgeven aan dekerkenraad.


Huwelijk en Levensverbintenis

Indien de kerkelijke inzegening van een huwelijk of levensverbintenis wordt gewenst, kan men contact opnemen met de kerkenraad of predikant. Het is gebruikelijk om de kerkenraad een trouwkaart te sturen. De aanvraag wordt twee keer in de kerk afgelezen en vermeld in de Protestantse Kerkbode en Oprit.


Overlijden en Uitvaart

De coördinator bij uitvaarten is:
E.Z. Bosch-Elderman, T: 0597-551582

Wat te doen bij een overlijden?
Zowel de begrafenisondernemer als de ouderling weten wat er gedaan moet worden.

Het is gebruikelijk om de kerkenraad en de predikant een rouwkaart te sturen. Op de zondag volgend op het overlijden of de begrafenis wordt in de kerkdienst de rouwkaart gelezen en wordt er bij het overlijden stil gestaan.

Pastoraat

Bij (ernstige) ziekte, rouw en alle andere omstandigheden waarbij pastorale zorg nodig is, kunt u contact opnemen met de wijkouderling of predikant.

Ziekte en ziekenhuisopname

Ziekte en ziekenhuisopname kunt u doorgeven aan de contactpersoon van de wijk of wijkouderling.

Ziekenhuisopnames worden, tenzij u aangeeft dit niet te willen, afgelezen in de kerkdienst.


Bloemen

De bloemen die 's zondags in de kerk staan, worden na afloop van de diensten naar een gemeentelid gebracht, of bijv. naar ouders van een pasgeborene. Dit gebeurt volgens een rooster door gemeenteleden.


Verjaardagfonds

Als een lid van de gemeente (18 jaar of ouder en zelfstandig wonend in Midwolda) jarig is, wordt hem/haar een gelukwens aangeboden namens de gemeente. In de bijbehorende enveloppe kunt u een gift doen voor het verjaardagsfonds. De opbrengst is voor een goed doel dat elke twee jaar wordt gekozen.


Koffiedrinken

Koffiedrinken vóór of na de dienst:koffie drinken
We werken volgens een jaarrooster, bij afwezigheid onderling ruilen. De groep bestaat uit minimaal 3 personen.
De koffieschenkdienst bestaat uit: koffie zetten, zorgen voor iets bij de koffie, tafels klaarzetten, koffie schenken en na afloop opruimen en afwassen. Kortom alles achterlaten zoals het was bij binnenkomst.
Voor de sleutel of de deur open: overleg met desbetreffende koster.


Meeluisteren met de dienst

Het is ook mogelijk om onze diensten via Internet te volgen of later te beluisteren. Ga naar en klik de provincie Groningen aan op het kaartje. Zoek daarna Midwolda op in de lijst en klik op de plaatsnaam. (Evt. zal u gevraagd worden een z.g. plugin te installeren, doen!) De diensten die online staan, zijn te beluisteren en als er een kerkdienst gaande is, kunt u rechtstreeks luisteren.

Mensen die thuis de diensten willen beluisteren via de kerktelefoon/kerkwebradio, kunnen dat doen door een aansluiting aan te vragen bij dhr. P. Datema. Het is ook mogelijk om voor een korte tijd, bv bij ziekte, een aansluiting te regelen. Aan een aansluiting zijn wel kosten verbonden. De kosten voor de kerktelefoon bedragen jaarlijks 40 euro (tarief 2017). Ook is het nu mogelijk om via Uw smartphone of tabletpc een kerkdienst te beluisteren via kerkomroep, waar U ook bent in de wereld. Er is een app beschikbaar voor Android en iOs onder de zoekopdracht Kerkomroep.

Voorafgaand aan de kerkdienst leest de koster voor welke liederen er die ochtend gezongen worden.
Als luisteraars op tijd inschakelen (een half voor de dienst begint) en pen en papier bij de hand hebben kunnen ze de liederen noteren. Zo wordt het makkelijker om de dienst te volgen. De kosters beginnen hier in december mee. Als er een papieren liturgie is wordt deze thuis bezorgd.
We hopen dat de luisteraars van de kerktelefoon of kerkomroep zo beter betrokken zijn bij wat er in de kerken gebeurt.

Contactpersoon: P. Datema
T. 551332


Zalen bespreken in de Verbinding

Er zijn drie vergaderruimten (buiten de kerkzaal): de kerkenraadskamer, De kelder [benedenzaal] en de bovenzaal. Bespreking van deze ruimten (ook verhuur is mogelijk) dient te gebeuren bij:

Piet en Truus Schudde
verbinding@pknmidwolda.nl

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen van €0.50 en €1.00, afname in vellen van 20 stuks. De bonnen zijn ook in alle diensten van de Streekgemeente te gebruiken.
Bestellen kan door het bedrag over te maken op de rekening van de kerk.
NL25 RABO 0357 7169 81. tnv prot. gem. Midwolda
onder vermelding van Collectebonnen.

De collectebonnen worden thuisbezorgd door Jacquelien Bosch.
Na afspraak kunnen zo ook bij haar worden opgehaald. Telefoon: 0597-552255


Het kerkelijk bureau

Sinds de vorming van de PKN is er een landelijke ledenregistratie. Hebt u vragen of wensen die verband houden met uw inschrijving als lid van onze kerk? Neem dan contact op met de plaatselijke ledenadministrateur:

T. Jonker
T.0597 551900
la@pknmidwolda.nl

Preekregelaar

G.H. Koers-Roelfsema T: 0597-551800 E: scriba@pknmidwolda.nl


Kosters

De taak van de wekelijkse kostersdiensten wordt bij toerbeurt verricht door gemeenteleden/leden van het college van Kerkrentmeesters.

Organisten

De organistendiensten worden gecoördineerd door:
J.E. Wierenga-Hamming

Dorpskerk, Hintsorgel
Ludolf Heikens

De Verbinding, Van Oekelen/Steendam orgel
P. Datema

Oprit

Dit is het kerkblad van de Protestantse gemeente te Midwolda. Het bevat allerlei informatie omtrent de activiteiten binnen onze gemeente.
abonnementsprijs € 12,- per jaar, Oprit verschijnt 11 keer per jaar, en wordt bezorgd bij alle leden.
Inleveradres kopij oprit@pknmidwolda.nl


Protestantse Kerkbode

Om van week tot week op de hoogte te blijven van ons kerkelijk leven is er ook de Protestantse Kerkbode.
Behalve actuele informatie over onze eigen gemeente vindt u hierin kerknieuws uit de hele provincie en blijft u op de hoogte van het landelijk kerkennieuws.
Opgave als abonnee bij de boekhouder van de kerk.

De kopij dient uiterlijk zondags (even week) 20.00 uur te worden opgestuurd naar
flikkemaster@gmail.nl


Oudpapier actie

Het oud papier wordt via de gemeente door vrijwilligers opgehaald, onze kerk is 3 keer per jaar aan de beurt om de vrachtwagen te bemensen.
Het geld dat we daardoor binnen krijgen gaat naar de Roemenië commissie.